Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kgDostupnost Skladem ✅
Hodnocení ⭐⭐⭐⭐⭐
Kategorie Drogerie
Prodává rukavicovnik.cz
EAN 8591235081381


Cenová kategorie:


Informace o produktu Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg

Následující e-shopy prodávají Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg a díky našemu webu můžete zjistit kde můžete tento produkt koupit nejlevněji.

Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg můžete zakoupit v následujících ověřených obchodech:


Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg
Drogerie

Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg

83 Kč

Popis produktu

Odstraňuje vlasy, chlupy, zbytky potravin, tuky, vatu.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky.
Rozpouštění látky ve vodě doprovází exotermní reakce, tj. vzniká teplo.
Může být korozivní pro kovy .
Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí.
Produkt je silně žíravý, hydroskopický, dobře rozpustný ve vodě. Tvoří žíravé roztoky.
Produkt je nehořlavý.

NEBEZPEČÍ

Hydroxid sodný, index. č. 011-002-00-6
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H290 Může být korozivní pro kovy.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P405 Skladujte uzamčené.
P260 Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce velkým množstvím vody.
P280 Použvejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Produkt Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg z kategorie drogerie si můžete zakoupit v internetovém obchodě rukavicovnik.cz za cenu 83 Kč.

Informace o Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg


Dostupnost

Skladem

Hodnocení

⭐⭐⭐⭐⭐

Kategorie

Drogerie,

Cena

83

EAN

8591235081381

Často kladené otázky k Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg


Jaká je cena Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg?

Produkt Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg můžete koupit již od 83Kč v eshopu rukavicovnik.cz.


Kde můžete koupit Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg?

Tento produkt Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg si můžete zakoupiť například i v rukavicovnik.cz e-shope.


Je Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg skladem?

Ano momentálně je produkt Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg skladem. Dostupný ho má i rukavicovnik.cz obchod.


Jaký má Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg EAN kód?

EAN kód pro Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg je: 8591235081381