Čistící prostředek FIXINELA, 500 mlDostupnost Skladem ✅
Hodnocení ⭐⭐⭐⭐⭐
Kategorie Drogerie
Prodává rukavicovnik.cz
EAN 8585003911574

Čistící prostředek FIXINELA, 500 ml - informace
🧨 Objem: 500 ml

Cenová kategorie:


Informace o produktu Čistící prostředek FIXINELA, 500 ml

Následující e-shopy prodávají Čistící prostředek FIXINELA, 500 ml a díky našemu webu můžete zjistit kde můžete tento produkt koupit nejlevněji.

Čistící prostředek FIXINELA, 500 ml můžete zakoupit v následujících ověřených obchodech:


Čistící prostředek FIXINELA, 500 ml
Drogerie

Čistící prostředek FIXINELA, 500 ml

43 Kč

Popis produktu

Čistič na velmi znečištěné plochy - umyvadla, obkládačky, WC.

Klasifikace směsi podle nařízení 1272/2008 (ES) (CLP):

Dráždivý pro kůži kat. 2 (Skin Irrit. 2), H315 Dráždí kůži.

Vážné poškození očí kat. 1 (Eye Dam. 1), H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání směsi: Dráždí kůži. Způsobuje váž-né podráždění očí.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání směsi: Výrobek je závadnou lát-kou pro vodní prostředí, může vyvolat nepříznivé účinky na vodní organismy.

Výstražný symbol GHS: GHS05.

Signální slovo: Nebezpečí.

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlaP332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P305+P351+P338+P310  PŘI  ZASAŽENÍ  OČÍ:  Několik  minut  opatrně  vyplachujte  vodou.  Vyjměte  kon-taktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě vo-lejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení :

Číslo ES Číslo CAS Registrační číslo dle ES č. 1907/2006Chemický název látky Obsah [% hm.]Klasifikace CLP**H věty***231-633-2 7664-38-2 01-2119485924-24-xxxx kyselina fosforečná*5 -15 Korozivní pro kovy kat. 1 (Met. Corr. 1) Akutní toxicita kat. 4 orální (Acute Tox. 4) Žíravé pro kůži kat. 1B (Skin Corr. 1B) H290 H302 H314 500-234-8 68891-38-3 01-2119488639-16-0013 sodná sůl ethoxysulfátu  mastného alkoholu< 5 Dráždivý pro kůži kat. 2 (Skin Irrit. 2) Vážné poškození očí kat. 1 (Eye Dam. 1) Chronická toxicita pro vodní prostředí kat. 3 (Aquatic Chronic 3) H315 H318 H412.

Produkt Čistící prostředek FIXINELA, 500 ml z kategorie drogerie si můžete zakoupit v internetovém obchodě rukavicovnik.cz za cenu 43 Kč.

Informace o Čistící prostředek FIXINELA, 500 ml


Dostupnost

Skladem

Hodnocení

⭐⭐⭐⭐⭐

Kategorie

Drogerie,

Cena

43

EAN

8585003911574

Objem

500 ml

Často kladené otázky k Čistící prostředek FIXINELA, 500 ml


Jaká je cena Čistící prostředek FIXINELA, 500 ml?

Produkt Čistící prostředek FIXINELA, 500 ml můžete koupit již od 43Kč v eshopu rukavicovnik.cz.


Kde můžete koupit Čistící prostředek FIXINELA, 500 ml?

Tento produkt Čistící prostředek FIXINELA, 500 ml si můžete zakoupiť například i v rukavicovnik.cz e-shope.


Je Čistící prostředek FIXINELA, 500 ml skladem?

Ano momentálně je produkt Čistící prostředek FIXINELA, 500 ml skladem. Dostupný ho má i rukavicovnik.cz obchod.


Jaký má Čistící prostředek FIXINELA, 500 ml EAN kód?

EAN kód pro Čistící prostředek FIXINELA, 500 ml je: 8585003911574