Čistící prostředek SAVO WC, 750 mlDostupnost Skladem ✅
Hodnocení ⭐⭐⭐⭐⭐
Kategorie Drogerie
Prodává rukavicovnik.cz
EAN 8710908072635

Čistící prostředek SAVO WC, 750 ml - informace
🧨 Objem: 750 ml

Cenová kategorie:


Informace o produktu Čistící prostředek SAVO WC, 750 ml

Následující e-shopy prodávají Čistící prostředek SAVO WC, 750 ml a díky našemu webu můžete zjistit kde můžete tento produkt koupit nejlevněji.

Čistící prostředek SAVO WC, 750 ml můžete zakoupit v následujících ověřených obchodech:


Čistící prostředek SAVO WC, 750 ml
Drogerie

Čistící prostředek SAVO WC, 750 ml

47 Kč

Popis produktu

Dezinfekční gelový čistič na WC, likviduje bakterie a viry, různé druhy.

Signální slovo:Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Může být korozivní pro kovy.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

Všeobecně:P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence:

P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Reakce:

P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte.P305PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKOnebo lékaře.

P391 Uniklý produkt seberte.

 

Složení :

Název výrobku/přípravkuIdentifikátory%KlasifikaceTypNařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]kyselina amidosírováRRN: 01-2119846728-23ES:226-218-8CAS: 5329-14-6Index:016-026-00-0>=3-<5Skin Corr./Irrit.2, H315Eye Dam./Irrit.2, H319Aquatic Chronic3, H412

Produkt Čistící prostředek SAVO WC, 750 ml z kategorie drogerie si můžete zakoupit v internetovém obchodě rukavicovnik.cz za cenu 47 Kč.

Informace o Čistící prostředek SAVO WC, 750 ml


Dostupnost

Skladem

Hodnocení

⭐⭐⭐⭐⭐

Kategorie

Drogerie,

Cena

47

EAN

8710908072635

Objem

750 ml

Často kladené otázky k Čistící prostředek SAVO WC, 750 ml


Jaká je cena Čistící prostředek SAVO WC, 750 ml?

Produkt Čistící prostředek SAVO WC, 750 ml můžete koupit již od 47Kč v eshopu rukavicovnik.cz.


Kde můžete koupit Čistící prostředek SAVO WC, 750 ml?

Tento produkt Čistící prostředek SAVO WC, 750 ml si můžete zakoupiť například i v rukavicovnik.cz e-shope.


Je Čistící prostředek SAVO WC, 750 ml skladem?

Ano momentálně je produkt Čistící prostředek SAVO WC, 750 ml skladem. Dostupný ho má i rukavicovnik.cz obchod.


Jaký má Čistící prostředek SAVO WC, 750 ml EAN kód?

EAN kód pro Čistící prostředek SAVO WC, 750 ml je: 8710908072635